головна сторінка мапа сайту відправити листа
ENG РУС УКР

Про центр


Державний заклад "Центр медичної статистики Мiнiстерства охорони здоров'я" України створено наказом Мiнiстерства охорони здоров'я в 1992 роцi.

Центр є головною установою, що здiйснює координацiю дiяльностi територіальних інформаційно-аналітичних центрiв медичної статистики та лiкувально-профiлактичних закладiв щодо збору, обробки та аналiзу статистичної iнформацiї.

Центр є юридичною особою, має самостiйний баланс, розрахунковi рахунки та iншi реквiзити.

Основними завданнями Центру є:
 • Централiзоване збирання, обробка та аналiз статистичної iнформацiї про стан здоров'я, надання медичної допомоги населенню, про ресурси охорони здоров'я та їх використання.
 • Розроблення i впровадження статистичної методологiї, яка базується на результатах наукових дослiджень, мiжнародних стандартах i рекомендацiях.
 • Забезпечення достовiрностi, об'єктивностi, оперативностi та цiлiсностi статистичної iнформацiї, її адекватностi завданням реформування галузi.
 • Розробка та реалiзацiя програми реформування i розвитку медичної статистики з метою забезпечення переходу на мiжнародну систему облiку.
 • Впровадження комп'ютерної технiки та сертифiкацiя програмного забезпечення для обробки статистичної iнформацiї.
 • Вдосконалення i втiлення єдиної системи медико-статистичної iнформацiї в закладах охорони здоров'я.
Центр вiдповiдно до покладених на нього завдань:
 • бере участь у формуваннi та реалiзацiї державної полiтики в галузi статистики;
 • забезпечує своєчасною статистичною iнформацiєю керiвництво Мiнiстерства охорони здоров'я, головних спецiалiстiв Мiнiстерства, начальникiв управлiнь охорони здоров'я територіальних (мiських) держадмiнiстрацiй та керiвникiв територіальних медико-статистичних закладiв;
 • вдосконалює статистичний облiк i звiтнiсть в закладах системи МОЗ України i надає методичну допомогу оргметодвiддiлам та закладам медичної статистики в органiзацiї статистичного облiку i звiтностi;
 • впроваджує новi облiковi статистичнi форми, складає iнструкцiї по їх заповненню;
 • органiзовує прийом статистичних звiтiв вiд управлiнь охорони здоров'я територіальних (мiських) держадмiнiстрацiй, науково-дослiдних iнститутiв, закладiв освiти, диспансерiв та спецiалiзованих медсанчастин згiдно з вiдповiдним наказом МОЗ України. Пiсля обробки та всебiчного аналiзу ця статистична iнформацiя належить тiльки Центру i стає його власнiстю;
 • визначає статистичнi показники щодо мережi, кадрiв i дiяльностi медичних закладiв, стану здоров'я i демографiчних процесiв;
 • проводить перевiрку стану медичного облiку в закладах охорони здоров'я та перевiрку достовiрностi звiтних даних;
 • готує та видає збiрки, довiдники та аналiтичнi огляди про стан здоров'я, надання медичної допомоги населенню, про ресурси охорони здоров'я та їх використання;
 • органiзовує пiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв медичної статистики;
 • готує i проводить iнструктивнi наради, конференцiї, семiнари з питань методологiї i практики статистичних дослiджень. Визначає сучаснi форми i методи роботи медичної статистики та запроваджує їх в практику;
 • забезпечує унiфiковану систему збору, розробки i передачi статистичної iнформацiї, органiзовує її опрацювання на базi єдиної методологiї та сучасної iнформацiйної технологiї, створює бази даних;
 • запроваджує в практику державної та галузевої медичної статистики мiжнароднi статистичнi стандарти;
 • бере участь у розробцi окремих завдань, що потребують застосування статистичних методiв вiдповiдно до плану робiт МОЗ України;
 • спiвпрацює з науково-дослiдними iнститутами та академiями удосконалення лiкарiв України в частинi пiдготовки та публiкацiї статистичних матерiалiв i бюлетенiв;
 • забезпечую безкоштовно у встановленому порядку статистичною iнформацiєю заклади охорони здоров'я системи МОЗ України, науковi установи, iншi юридичнi особи та громадян у рядi залучення їх до виконання завдань органiв державної влади;
 • органiзовує централiзоване забезпечення звiтних одиниць програмами статистичних спостережень та iнструкцiями щодо їх виконання, бланками форм державної та галузевої звiтностi;
 • налагоджує мiжнародне спiвробiтництво з питань, вiднесених до його компетенцiї;
 • сприяє об'єктивному вiдображенню нацiональних статистичних даних у статистичних виданнях мiжнародних органiзацiй та iноземних держав.
Статистичнi данi надаються Центром на основi порядку, затвердженого наказом МОЗ України вiд 30.06.98 № 180, зареєстрованого в мiнiстерствi юстицiї України 14 липня 1998 року.


Оперативна інформація

2019-01-17

Накази МОЗ України

2018-08-10

Українська База Медико-Статистичної Iнформацiї

2018-05-05

Довідник "Показники здоров’я населення"

2018-04-27

Лист роз'яснення щодо використання медичних форм для зарахування дітей до закладів дошкільної освіти і загальноосвітних навчальних закладів

2018-04-19

Роз'яснення щодо використання медичних форм для зарахування дітей до закладу дошкільної освіти та учнів загальноосвітніх навчальних закладів

2018-04-19

Наказ МОЗ України №157. "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України"

Архів новин
Консультації
Запитання та відповіді
Задати своє питання

Адреса Центру: 01601 м. Київ-21, вул. Грушевського, 7
тел/факс
253-74-28; тел. 253-83-34, 272-61-33, 353-11-32;
E-mail:
ukrmedstat@medstat.gov.ua

© «Центр медичної статистики МОЗ України» 2009
Використання інформації можливо тільки при умові посилання на джерело