головна сторінка мапа сайту відправити листа
ENG РУС УКР
Про центр Оперативна інформація Територіальні центри База нормативних документів Контакти Звітні форми Довідники Статистичні дані

Про центр


Державний заклад "Центр медичної статистики Мiнiстерства охорони здоров'я" України створено наказом Мiнiстерства охорони здоров'я в 1992 роцi.

Центр є головною установою, що здiйснює координацiю дiяльностi територіальних інформаційно-аналітичних центрiв медичної статистики та лiкувально-профiлактичних закладiв щодо збору, обробки та аналiзу статистичної iнформацiї.

Центр є юридичною особою, має самостiйний баланс, розрахунковi рахунки та iншi реквiзити.

Основними завданнями Центру є:
 • Централiзоване збирання, обробка та аналiз статистичної iнформацiї про стан здоров'я, надання медичної допомоги населенню, про ресурси охорони здоров'я та їх використання.
 • Розроблення i впровадження статистичної методологiї, яка базується на результатах наукових дослiджень, мiжнародних стандартах i рекомендацiях.
 • Забезпечення достовiрностi, об'єктивностi, оперативностi та цiлiсностi статистичної iнформацiї, її адекватностi завданням реформування галузi.
 • Розробка та реалiзацiя програми реформування i розвитку медичної статистики з метою забезпечення переходу на мiжнародну систему облiку.
 • Впровадження комп'ютерної технiки та сертифiкацiя програмного забезпечення для обробки статистичної iнформацiї.
 • Вдосконалення i втiлення єдиної системи медико-статистичної iнформацiї в закладах охорони здоров'я.
Центр вiдповiдно до покладених на нього завдань:
 • бере участь у формуваннi та реалiзацiї державної полiтики в галузi статистики;
 • забезпечує своєчасною статистичною iнформацiєю керiвництво Мiнiстерства охорони здоров'я, головних спецiалiстiв Мiнiстерства, начальникiв управлiнь охорони здоров'я територіальних (мiських) держадмiнiстрацiй та керiвникiв територіальних медико-статистичних закладiв;
 • вдосконалює статистичний облiк i звiтнiсть в закладах системи МОЗ України i надає методичну допомогу оргметодвiддiлам та закладам медичної статистики в органiзацiї статистичного облiку i звiтностi;
 • впроваджує новi облiковi статистичнi форми, складає iнструкцiї по їх заповненню;
 • органiзовує прийом статистичних звiтiв вiд управлiнь охорони здоров'я територіальних (мiських) держадмiнiстрацiй, науково-дослiдних iнститутiв, закладiв освiти, диспансерiв та спецiалiзованих медсанчастин згiдно з вiдповiдним наказом МОЗ України. Пiсля обробки та всебiчного аналiзу ця статистична iнформацiя належить тiльки Центру i стає його власнiстю;
 • визначає статистичнi показники щодо мережi, кадрiв i дiяльностi медичних закладiв, стану здоров'я i демографiчних процесiв;
 • проводить перевiрку стану медичного облiку в закладах охорони здоров'я та перевiрку достовiрностi звiтних даних;
 • готує та видає збiрки, довiдники та аналiтичнi огляди про стан здоров'я, надання медичної допомоги населенню, про ресурси охорони здоров'я та їх використання;
 • органiзовує пiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв медичної статистики;
 • готує i проводить iнструктивнi наради, конференцiї, семiнари з питань методологiї i практики статистичних дослiджень. Визначає сучаснi форми i методи роботи медичної статистики та запроваджує їх в практику;
 • забезпечує унiфiковану систему збору, розробки i передачi статистичної iнформацiї, органiзовує її опрацювання на базi єдиної методологiї та сучасної iнформацiйної технологiї, створює бази даних;
 • запроваджує в практику державної та галузевої медичної статистики мiжнароднi статистичнi стандарти;
 • бере участь у розробцi окремих завдань, що потребують застосування статистичних методiв вiдповiдно до плану робiт МОЗ України;
 • спiвпрацює з науково-дослiдними iнститутами та академiями удосконалення лiкарiв України в частинi пiдготовки та публiкацiї статистичних матерiалiв i бюлетенiв;
 • забезпечую безкоштовно у встановленому порядку статистичною iнформацiєю заклади охорони здоров'я системи МОЗ України, науковi установи, iншi юридичнi особи та громадян у рядi залучення їх до виконання завдань органiв державної влади;
 • органiзовує централiзоване забезпечення звiтних одиниць програмами статистичних спостережень та iнструкцiями щодо їх виконання, бланками форм державної та галузевої звiтностi;
 • налагоджує мiжнародне спiвробiтництво з питань, вiднесених до його компетенцiї;
 • сприяє об'єктивному вiдображенню нацiональних статистичних даних у статистичних виданнях мiжнародних органiзацiй та iноземних держав.
Статистичнi данi надаються Центром на основi порядку, затвердженого наказом МОЗ України вiд 30.06.98 № 180, зареєстрованого в мiнiстерствi юстицiї України 14 липня 1998 року.


Оперативна інформація

2019-01-17

Накази МОЗ України

2018-08-10

Українська База Медико-Статистичної Iнформацiї

2018-05-05

Довідник "Показники здоров’я населення"

2018-04-27

Лист роз'яснення щодо використання медичних форм для зарахування дітей до закладів дошкільної освіти і загальноосвітних навчальних закладів

2018-04-19

Роз'яснення щодо використання медичних форм для зарахування дітей до закладу дошкільної освіти та учнів загальноосвітніх навчальних закладів

2018-04-19

Наказ МОЗ України №157. "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України"

Архів новин
Консультації
Останні запитання та відповіді
Задати своє питання

Адреса Центру: 01601 м. Київ-21, вул. Грушевського, 7
тел/факс
253-74-28; тел. 253-83-34, 272-61-33, 353-11-32;
E-mail:
ukrmedstat@medstat.gov.ua

© «Центр медичної статистики МОЗ України» 2009
Використання інформації можливо тільки при умові посилання на джерело
Rambler's Top100